Tổng số: 229
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
948/QĐ-UBND 10/05/2022
Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026
Lượt xem: 129
954/QĐ-UBND 10/05/2022
Thành lập Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 95
800/QĐ-UBND 20/04/2022
việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 132
102/KH-UBND 16/03/2022
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 163
424/QĐ-UBND 18/02/2022
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Tổ công tác rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 307
4181a/QĐ-UBND 30/11/2021
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 266
3897/QĐ-UBND 02/11/2021
V/v phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 314
3896/QĐ-UBND 02/11/2021
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 345
3858/QĐ-UBND 29/10/2021
V/v phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 335
3850/QĐ-UBND 29/09/2021
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 347
12345678910...