image banner
Lào Cai 22° - 23°
Quyết định số 305/QĐ-SGTVTXD ngày 10/8/2023 của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
gày 10/8/2023 của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-SGTVTXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về