image banner
Lào Cai 22° - 24°
Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về QLDA ĐTXD và QLCL CTXD trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021
Ngày 27/11/2023,  UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào cai ban hành theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Tải về