image banner
Lào Cai 28° - 30°
Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về