image banner
Lào Cai 28° - 30°
Quyết định số 330/QĐ-SGTVTXD ngày 01/8/2023 của sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chocác cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đợt 05/2023)

Quyết định 330/QĐ-SGTVTXD - Tải về

 

Phụ lục Quyết định 330/QĐ-SGTVTXD - Tải về