image banner
Lào Cai 22° - 25°
Thông báo số 207/TB-VPUBND ngày 26/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 20/7/2023.
Tải về