image banner
Lào Cai 22° - 24°
Văn bản số 966/UBND-XD ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Lào Cai V/v chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Tải về